تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


راه ترویج حجاب

 دررابطه با مسأله حجاب غالب بحثها دراطراف مصالح رعایت حجاب وآثار مطلوب آن دراجتماع وخانواده ومضرات رعایت نكردن آن می باشد .

ارسالی از: علی دهقان دیدگاهبه طور كلی عوامل مؤثر علاقه مندی جوانان عبارتند از :
1 ـ شناخت مصالح رعایت حجاب وتبعات ومضرات عدم رعایت آن ، به این صورت كه اگر مصالح ومضرات این امر را ازحیث معرفتی خوب تبیین كنیم به آن سیستمی كه درساختار وجودی انسانها است توجه كرده ایم زیرا ما انسانها قبل ازاینكه اقدام به عملی كنیم یاازعملی خودداری كنیم درصورت ذهنی خود آن عمل راتصور می كنیم وازتصور مصالح آن عمل ، شوقی دروجود ما برانگیخته می شود ودرانجام آن عمل میل ورغبت پیدا می كنیم یااگر بدانیم كه چه عوارض بدی دارد انگیزه ترك واجتناب برای ما ایجاد می شود این شناخت ومعرفت مصالح ومضرات یكی ازراههایی است كه ماباید ازآن استفاده كنیم به این صورت كه تبعات داشتن حجاب خوب ومناسب وعدم رعایت آن وبازتابش رابتوانیم طوری تشریح كنیم كه به صورت واقعی برای آن مستنداتی عینی وجود داشته باشد تا فرد بتواند آن راتصدیق كند.
درمورد این عامل شهید مطهری دركتاب مسأله حجاب می فرمایند:
" حقیقت امر این است كه درمسأله پوشش ـ وبه اصطلاح عصر اخیر حجاب ـ سخن دراین نیست كه آیا زن خوب است پوشیده دراجتماع ظاهر شود یاعریان ؟ روح سخن این است كه آیا زن وتمتعات مرد از زن باید رایگان باشد ؟ آیا مرد باید حق داشته باشد كه از هرزنی درهر محفلی حداكثر تمتعات را به استثنا زنا ببرد یانه ؟
اسلام كه به روح مسائل می نگردجواب می دهد خیر، مردان فقط درمحیط خانوادگی ودركادر قانون ازدواج وهمراه بایك سلسله تعهدات سنگین می توانند اززنان به عنوان همسران قانونی كامجویی كنند، اما درمحیط اجتماع استفاده اززنان بیگانه ممنوع است وزنان نیز ازاینكه مردان رادرخارج ازكانون خانوادگی كامیاب سازند به هرصورت وبه هرشكلی ممنوع می باشد .
درست است كه صورت ظاهر مسأله این است كه زن چه بكند ؟ پوشیده بیرون بیاید یا عریان ؟ یعنی آنكس كه مسأله به نام او عنوان می شود زن است واحیاناً مسأله با لحن دلسوزانه ای طرح می شود كه آیا بهتر است زن آزاد باشد یامحكوم و اسیر درحجاب ؟
اما روح مسأله وباطن مطلب چیز دیگر است وآن اینكه آیا مردباید دربهره كشی جنسی اززن ، جز از جهت زنا ، آزادی مطلق داشته باشد یا نه ؟ یعنی آنكه دراین مسأله ذی نفع است مرد است نه زن ولااقل مرد اززن دراین مسأله ذی نفع تر است به قول ویل دورانت " دامن های كوتاه برای همه جهانیان بجز خیاطان نعمتی است " پس روح مسأله ، محدودیت كامیابی ها به محیط خانوادگی وهمسران مشروع ، یا آزاد بودن كامیابی ها وكشیده شدن آنها به محیط اجتماع است . اسلام طرفدار فرضیه اول است .
از نظر اسلام محدودیت كامیابی ها ی جنسی به محیط خانوادگی وهمسران مشروع ، ازجنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع كمك می كند وازجنبه خانوادگی سبب تحكیم روابط افراد خانواده وبرقراری صمیمیت كامل بین زوجین می گردد وازجنبه اجتماعی موجب حفظ واستیفاء نیروی كاروفعالیت اجتماع می گردد وازنظر وضع زن دربرابر مرد، سبب می گردد كه ارزش زن دربرابر مرد بالا رود.
فلسفه پوشش اسلامی به نظر ماچند چیز است بعضی ازآنها جنبه روانی دارد وبعضی جنبه خانه وخانوادگی وبعضی دیگر جنبه اجتماعی وبعضی مربوط است به بالا بردن احترام زن وجلوگیری ازابتذال او.
حجاب دراسلام ازیك مسأله كلی تر واساسی تری ریشه میگیرد وآن اینست كه اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی ، چه بصری ولمسی وچه نوع دیگر به محیط خانوادگی ودركادر ازدواج قانونی اختصاص یابد ، اجتماع منحصراً برای كاروفعالیت باشد . برخلاف سیستم غربی عصر حاضر كه كار وفعالیت رابا لذتجویی های جنسی به هم می آمیزد اسلام می خواهد این دو محیط راكاملا ازیكدیگر تفكیك كند " 1
همانطور كه ملاحظه می كنید درعلاقه مند كردن جوانان به رعایت پوشش دریك محور به بیان مصالح ومفاسد رعایت حجاب وعدم رعایت آن پرداخته می شود البته این بحث خیلی گسترده است وجنبه های مختلفی را شامل می شود كه دراینجا به تأثیرات آن ، درخانواده می پردازیم .
یكی ازتأثیرات رعایت حجاب به محیط خانواده برمی گردد . خانواده به عنوان یك اجتماع كوچك ازاین عامل بسیار متأثر می شود به عنوان مثال یك خانم وقتی باپوشش مناسب دراجتماع ظاهر می شود رعایت این امر موجب آرامش روانی خودش وخانواده اش می گردد اما اگر خدای نكرده خلاف این امر باشد یعنی زن باعدم رعایت پوشش درجامعه ظاهر شود این تصور را برای مرد ایجاد می كند كه برای غیر، زینت كرده و برای غیر ، خودش را عرضه می كند یا اگر زن نسبت به شوهرش احساس كند كه او بدنبال دیگراننكته ای كه دراینجا وجود دارد این است كه تبعات این مسأله خیلی مهم است كه این تبعات عبارتند از:
1 ـ این حس هرچقدر تحریك شود و به آن دامن زده شود همیشه قابل امتداد است یعنی به هرحال مرد می بیند دراجتماع به هر مرتبه ای كه بوالهوسی وشهوترانی اش را ادامه دهد حدوپایانی ندارد لذا آرامش درونی خود را ازدست می دهد واین ازهمه تبعات مهم تر است .
2 ـ آرامش روانی همسرش ازبین می رود.
3 ـ این مسأله تبعاتی نیز نسبت به فرزندانی كه دراین خانواده تربیت می شوند دارد وقتی مرد وزن هردو خودشان رابرای غیر زینت كردند ودرجامعه بدنبال غیر بودند واعتنایی نسبت به هم نداشتند یكدیگر رانمی توانند تحمل كنند وبرای هم آزار دهنده می شوند واین بخاطر این است كه درجامعه نمونه های مناسب تر با امتیازات عالی تر می بینند اینها همه اثرات بی تقوایی دررعایت پوشش وچشم چرانی است كه آرامش روحی را به هم می زند واین عوارض را ایجاد می كند واگر درخانواده فرزندانی هم باشند نزاع پدرومادر لطمه زیادی به آنها وارد می كند.
4 ـ ازتبعات دیگر این مسأله تبهكاری ، جنایت وكشتار است زیرا بسیاری ازآمارهای مربوط به تبهكاری ، جنایت وكشتارها به این محركهای قوی برمی گردد كه افراد رااز ماندن درحدود قانونی وشرعی خود خارج می كند وعامل ایجا د جرم وجنایت می شود خلاصه ابعاد مسأله خیلی گسترده است . به طور كلی باعدم رعایت این مسأله ازیك جهت اجتماع ازكامروایی وكامجویی سالم نمی ماند وازجهت دیگر خود انسانها دچار آشوب وبحران می شود به طوری كه معنویت وراه هدایت دراین آشفتگی وبحران روحی برای آنها قابل درك نیست وفلسفه زندگی ، راه هدایت وسلوك ، تعالیم انبیاء وتعلیم وتربیتها همه اینها نقض غرض می شود یعنی كلاً معطل باقی می ماند وقابلیت جزم نسبت به این مسائل ازبین می رود .
2 ـ عكس العمل اجتماع ومحیط درمورد مسأله حجاب ، اگر علاقه مندی درجوانها نسبت به این مسأله بخواهد زیاد شود غیر ازتبیین خوب بازتاب رعایت حجاب ویا مضرات عدم رعایتش باید به عامل اجتماع هم اشاره كنیم چگونگی برخورد جامعه عاملی است كه می تواند درعلاقه مندی یا عدم علاقه مندی جوانان ا ثر بگذارد به عنوان مثال اگر خانمی باپوشش مناسب درمحیط دانشگاه یا اداره یا جاهای مختلف ببینند كه به جهت داشتن حجاب مورد تحقیر قرار می گیرد ونسبت به او بی اعتنایی می شود وبرخوردهای منفی با او صورت می گیرد اینها می تواند موجب بی علاقگی این فرد به حجاب شود.
دراین زمینه استاد یوسف غلامی دركتاب مبلغان وپدیده كم حجابی می فرمایند: " دراین مرحله ضروری ترین طرح جلب اعتماد بانوان است هرگاه آنان مطمئن شوند كه جامعه ارزشهای معنوی ایشان را می شناسد وبه آن ارج می نهد شتابزده برای اثبات آن ارزشها به جلوه نمایی رو نمی كنند . " 2
برای ایجاد علاقه مندی باید سعی كنیم كه جامعه خود را از این نظر متناسب وهماهنگ با ایجاد این علاقه درجوانان قرار دهیم به این صورت كه ، مراكز آموزشی ومحلهایی كه جوانها بیشتر درآنجا حضور دارند نسبت به پدیده حجاب وپوشش استقبال ودیده احترام3ـ عامل سوم كه بسیار مهم است تربیت های خانوادگی است گاهی اوقات می بینید كه درخانواده ای پدر ومادر اهتمام جدی دارند به اینكه فرزندانشان افرادی قانونمند باشند یعنی درك كنند كه درمحیط كوچك خانواده هم قوانینی حاكم است از جمله : رعایت حقوق دیگران ، تقسیم كار ، انجام مسئولتها ووظایف و . . . .
لذا اگر ازدوران كودكی تربیت به این صورت باشد وشخصیت كودك با این مبنا شكل بگیرد دراین صورت قبول قید وبند برای رسیدن به منافع ومصالح حجاب برایش آسان می شود. اما اگر رها شود وپدر ومادر اورا به رعایت ضوابط وقوانینی كه لازمه یك زندگی مشترك است مقید نكنند ، او را بی مسئولیت رها كنند و دررعایت وعدم رعایت آداب ، رسیدگی لازم را نسبت به او انجام ندهند این فرد بی پروا وقانون شكن بار می آید. وچون درمحیط خانواده قانون ورعایت حقوق دیگران را یاد نگرفته است آنچه كه راحت ولذت درآن است همان را انتخاب می كند و پذیرش شرایط برای او خیلی مشكل می شود وبا این روحیه وساختار شخصیتی رعایت مسأله حجاب مانند همه ارزشهای دیگر چون باسختی ها ومشقتهایی همراه است برای او امر مشكل وسختی می شود لذا نسبت به پذیرش حجاب عكس العمل منفی ازخود نشان می دهد. به عنوان مثال:وقتی دختری به سن تكلیف برسد وبا این حال حجابش را رعایت نكند وپدرومادرش هم اهتمامی به این امر نداشته باشند و ازآن طرف درجامعه نیز فضای مناسبی برای فراركردن اززیر بار این مسئولیت و بی قید وبندی فراهم باشد برگرداندن چنین شخصی وعلاقه مند كردن او به مسأله حجاب امر مشكلی خواهد بود.
غیر ازاین سه عامل مهم عنوان دیگری نیز وجود دارد كه به چند مورد اشاره می شود :
1 ـ درموارد خاص گاهی می شود كه فردی به خاطر علاقه اش به فرد دیگر وتأمین رضایت او ازحجاب استقبال می كند یابرعكس حجاب راكنار می گذارد.
2 ـ نقش یك مربی ، معلم یادوست یا افرادی كه تحصیلات ویژه دارند.
3 ـ بعضی از اغراض شخصی وفردی ، مثلاً فردی به مسأله تمكن مالی خیلی اهمیت می دهد اما برای رسیدن به این تمكن مالی می بیند راهش این است كه حجابش را كنار بگذارد.مثلاً اقدام به ازدواجی می كند كه با این ازدواج به تمكن مالی می رسد اما حجاب رامانع ازرسیدن به مقصودش می بیند به همین خاطر آنرا كنار می گذارد یابرعكس داشتن حجاب را وسیله رسیدن به این مقصود می بیند لذا آن را انتخاب می كند غیر ازاین سه مورد موارد خاص زیاد دیگری نیز وجود دارد كه برسر مسأله حجاب تأثیر دارد و عوامل كلی هم كه بیان شد منحصر دراین سه مورد نیست وممكن است عوامل كلی دیگری نیز وجود داشته باشد كه بحث مفصلی می طلبد .


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری